Sterylizacja

Protokół sterylizacji w gabinecie stomatologicznym

Proces sterylizacji ma na celu wyeliminowanie z używanych narzędzi wszystkich żywych form drobnoustrojów (patogennych i niepatogennych, w tym zarodników i grzybów). Sterylizacja narzędzi chirurgicznych w gabinetach lekarskich i stomatologicznych odbywa się przy użyciu autoklawów parowych, które muszą być zgodne z normą EN 13060.

Normy EN 29000 i UNI EN 556-1 definiują sterylizację jako proces specjalny, którego skuteczność nie może być zweryfikowana za pomocą przeglądu lub testów na gotowym produkcie. Proces ten wymaga zatem walidacji przed jego przeprowadzeniem, jako cały protokół rozpoczynający się od dekontaminacji i kończący się ponownym użyciem narzędzia po obróbce.

Definicja ta podkreśla kluczowe znaczenie każdego aspektu procesu sterylizacji. W związku z tym prawidłowy dobór cyklu autoklawu jest równie ważny, jak i właściwy załadunek autoklawu.

Download

Pro System katalog

Autoklawy

Sterylizatory parowe, zwane potocznie autoklawami, to urządzenia wykorzystywane w gabinetach lekarskich i klinikach stomatologicznych do sterylizacji narzędzi i materiałów używanych w trakcie praktyki zawodowej. W autoklawach sterylizacja narzędzi, tekstyliów i urządzeń medycznych jest zapewniana przez połączone działanie ciśnienia, temperatury pary nasyconej i czasu ekspozycji.

Obecnie na rynku dostępne są trzy różne typy autoklawów do sterylizacji:

• autoklawy klasy N, które mogą sterylizować tylko stałe, nieopakowane produkty, a zatem nie pozwalają na sterylizację tekstyliów, wsadów z narzędziami o strukturze porowatej lub wsadów wgłębionych;
• autoklawy klasy B, które pozwalają na sterylizację wsadów z narzędziami o strukturze porowatej, narzędzi stałych i wsadów wgłębionych, takich jak prostnice, turbiny i ssaki, również w torebkach;
• autoklawy klasy S, które gwarantują sterylizację wsadów z narzędziami o strukturze porowatej i narzędzi stałych, ale nie wsadów wgłębionych, takich jak prostnice i turbiny i z tego względu nie nadają się one do stosowania w gabinetach stomatologicznych.

Tym, co wyróżnia autoklawy klasy B, jest zdolność pompy próżniowej do wytwarzania „frakcjonowanej próżni”, która może usuwać powietrze nawet z najmniejszych zagłębień w narzędziach, umożliwiając parze kontakt z całą wewnętrzną powierzchnią narzędzia i jego idealną sterylizację.

Przydatne wskazówki dotyczące sterylizacji narzędzi chirurgicznych w autoklawie

• Nie układać torebek jedna na drugiej na tacach;
• Papier torebki powinien być skierowany do góry, aby ułatwić penetrację pary i suszenie;
• Po zakończeniu cyklu sterylizacji należy przechowywać wyłącznie suche torebki; narzędzia w mokrych lub otwartych torebkach należy poddać ponownej obróbce.

Autoklawy Euronda Pro System

Autoklawy Euronda Pro System oferują maksymalną wydajność i łatwość obsługi, innowacyjną technologię i kompleksowy system identyfikowalności, a ich ostatecznym celem jest zapewnienie maksymalnej ochrony dentystom, asystentom i pacjentom.

Systemy uzdatniania wody

Woda używana do zasilania autoklawów Euronda w gabinecie stomatologicznym musi być demineralizowana, dejonizowana lub osmotyczna, aby uniknąć kosztownych kosztów napraw i konserwacji, spowodowanych obecnością kamienia.

Przydatne wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego systemu uzdatniania wody:

• Zmierzyć poziom przewodności wody;
• Określić liczbę zainstalowanych autoklawów;
• Obliczyć liczbę średnich cykli wykonywanych w ciągu miesiąca.

Uzdatnianie wody

Euronda Pro System oferuje szereg różnych urządzeń do uzdatniania wody w zależności od wartości przewodności wody i liczby autoklawów w gabinecie lekarskim lub stomatologicznym.

Badanie kontrolne

Przedmiot jest uważany za sterylny, jeśli SAL (poziom bezpieczeństwa sterylności) jest mniejszy niż 10-6, tzn. prawdopodobieństwo znalezienia mikroorganizmu jest mniejsze niż 1 na 1 milion. Ponieważ nie jest możliwe zweryfikowanie sterylności poprzez testowanie produktu poddanego obróbce, przeprowadzane są pewne badania kontrolne i funkcjonalne. Celem testów jest uzyskanie pewności, że proces sterylizacji jest w stanie zagwarantować doskonałą sterylność narzędzi stomatologicznych. Testy należy przeprowadzać systematycznie, zgodnie z wewnętrznym protokołem gabinetu.

Dzielą się one na:

• Testy działania: są przeprowadzane przed użyciem autoklawu, aby upewnić się, że działa on prawidłowo. Do tej kategorii należą: test próżniowy, test Bowiego-Dicka i test Helixa.

• Badania kontrolne przeprowadzonej sterylizacji: są one umieszczane w autoklawie wraz z wsadem w celu sprawdzenia, czy cykl spełnia wymagane parametry. Przykładowo są to: paski do kontroli sterylizacji, samoocena procesu i testy biologiczne (Bacillus stearothermophilus).

Przydatne wskazówki*

Zalecamy przeprowadzanie testów w następujących odstępach czasu:

• Codziennie: test próżniowy;
• Codziennie: test penetracji pary dla otworów i wgłębień (test Helixa) i/lub test wsadu porowatego (test Bowiego-Dicka);
• Przy każdym cyklu: test kontrolny parametrów cyklu;
• Co miesiąc: test taśmy zgrzewającej (Euroseal Check Test).

* Są to ogólne wytyczne, inspektor ochrony zdrowia musi zawsze uwzględniać odpowiednie przepisy lokalne i krajowe.

Testy kontrolne do autoklawów

Gama produktów Euronda Pro System obejmuje 3 testy funkcjonalne, z myślą o doskonałym uzupełnieniu codziennego stosowania autoklawów. Celem tych testów jest weryfikacja skuteczności działania autoklawu w wykonywaniu cykli typu B lub S.

Identyfikowalność i łączność

Identyfikowalność w ramach procesu sterylizacji polega na włączeniu do historii klinicznej pacjenta wszystkich informacji na temat drogi narzędzi użytych podczas zabiegu, aby poświadczyć, że cały proces sterylizacji narzędzi przebiegł prawidłowo. Najczęściej śledzone parametry to: dzień, w którym proces miał miejsce, używane urządzenie, rodzaj wykonanego cyklu, numer sekwencji, wynik, operatorzy biorący udział w sterylizacji i oczekiwana data ważności.

Identyfikowalność może być wdrażana komputerowo lub ręcznie. Opcja ręczna, choć prosta i niedroga, jest wolniejsza i trudniejsza w zarządzaniu w fazie archiwizacji i identyfikowalności, tj. rekonstrukcji ścieżki sterylizacji pokonanej przez narzędzie. Skomputeryzowana identyfikowalność jest idealną procedurą, ponieważ znacznie skraca czas i przestrzeń fizyczną potrzebną do przechowywania dokumentacji oraz upraszcza identyfikowalność.

Identyfikowalność zapewnia podwójne bezpieczeństwo, zarówno operatorom, jak i pacjentom. Z jednej strony, identyfikowalność stanowi „dowód” dla profesjonalisty w przypadku sporów prawnych. Z drugiej strony ma działać jako „plomba gwarancyjna” dla pacjentów, którzy w obliczu zwiększonej wrażliwości muszą mieć pewność, że etapy procesu sterylizacji przebiegają prawidłowo.

Przydatne wskazówki dotyczące prawidłowego protokołu sterylizacji w stomatologii

• Utwórz rejestr zawierający informacje o sprzęcie używanym w procesie sterylizacji, określający wewnętrzny protokół gabinetu i wskazujący procedury, które zostaną przyjęte;
• Zarchiwizuj w rekordzie pacjenta wynik sterylizacji narzędzi użytych do przeprowadzenia zabiegu u pacjenta.
• Przechowuj na nośniku pamięci (USB, PC) dane dotyczące cyklu sterylizacji narzędzi używanych u pacjenta.

Systemy identyfikowalności

System Euronda Pro oferuje szereg akcesoriów i oprogramowanie, które umożliwiają rejestrowanie, kontrolowanie i udostępnianie danych cyklu pracy z każdego etapu procesu sterylizacji, zarówno na nośnikach papierowych, jak i cyfrowych.

Top